O przedszkolu

Informacje podstawowe

Przedszkole w Bieńkowicach posiada oddział zamiejscowy w miejscowości Bolesław. Organem prowadzącym placówki jest Gmina Krzyżanowice. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku.

Dyrektorem Przedszkola w Bieńkowicach wraz z filią Przedszkola w Bolesławiu jest mgr Barbara Somerla, która funkcję pełni od 2002 roku. Bazę dydaktyczną Przedszkola w Bieńkowicach stanowi budynek w którym sale są funkcjonalne, duże, jasne, wyposażone w kolorowe mebelki, piękne nowoczesne zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt RTV, komputer, tablicę interaktywną. Ogród Przedszkolny jest integralną częścią placówki z dużą ilością zieleni, kompleksem do zabaw ruchowych.

Przedszkole w Bieńkowicach wraz z filią w Bolesławiu to placówka spełniająca standardy dobrej jakości pracy. Zapewnia każdemu dziecku bardzo dobre warunki wszechstronnego rozwoju. Przedszkole postrzegane jest jako przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.

Przedszkole postrzegane jest jako przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku. Przedszkole jest placówką innowacyjną gdzie wraz z podstawą programową realizowana jest innowacja pedagogiczna „Inspiracje mądrego i kreatywnego przedszkolaka”, elementy programu „Klucz do uczenia się” oraz pakiet edukacyjny „Kuferek tajemnic” wdrażający narzędzia myślowe TOC w edukacji najmłodszych. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska. Zatrudnieni w przedszkolu nauczyciele to wysoce wykwalifikowana kadra, to zintegrowany zespół, który cechuje duże doświadczenie i odpowiedzialność. Jest otwarta na problemy i potrzeby dziecka, ma refleksyjne podejście do rozwoju, zmian organizacyjnych, programowych, metodycznych, co stanowi podstawę do realizowania założonych zamierzeń.

Przedszkole w Bieńkowicach czynne jest od poniedziałku do piątku 7.00 – 16.00

Przedszkole w Bolesławiu czynne jest od poniedziałku do piątku 7.30 do – 13.30

Odpłatność za przedszkole

Opłaty stałe:

 • 5 godzin - bezpłatnie
 • Każda kolejna godzina poza podstawę programową 1,00zł

Odpłatność regulujemy poprzez przelew, na nadany indywidualny nr. konta bankowego. Do każdego 10 dnia miesiąca.

Dofinansowanie do opłaty za wyżywienie dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dokumenty Przedszkola

( do wglądu w kancelarii przedszkolnej)

 • Statut przedszkola
 • Projekt organizacyjny przedszkola
 • Program wychowania przedszkolnego "Od zabawy do nauki”
 • Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Programy nauczycielskie do nauki j. niemieckiego, j.angielskiego, religii
 • Plan pracy dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczej
 • Strategia rozwoju placówki
 • Plan nadzoru pedagogicznego
 • Regulamin rekrutacji