STRATEGIA ROZWOJU I PRACY 2017-2022

Przedszkola w Bieńkowicach

Przedszkole daje szansę całościowego rozwoju wszystkim dzieciom, uczy komunikacji, pracy zespołowej, samodzielności i odpowiedzialności, tolerancji, wzajemnej akceptacji oraz zrozumienia. Przedszkole przyjazne dziecku i środowisku otwarte programowo oraz organizacyjnie.

Absolwent naszego przedszkola wyposażony jest w umiejętności niezbędna do samodzielnego i aktywnego funkcjonowania w szkole. Ma postawę pro-aktywną, twórczą oraz ma rozwinięte myślenie logiczne i krytyczne. Jest aktywny w planowaniu i organizowaniu swoich działań, umie rozwiązywać konflikty. Konstruuje wiedzę osobistą i konstruktywnie współpracuje z rówieśnikami.

Cele strategiczne przedszkola:

 1. zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego, całościowego rozwoju i przygotowania ich do dalszego życia i edukacji,
 2. realizacja koncepcji L.S. Wygotskiego w nauczania, realizacja tzw. „wrażliwego nauczania” oraz programu „Klucz do uczenia się”,
 3. wdrażanie narzędzi TOC w edukacji najmłodszych, realizacja pakietu edukacyjnego „Kuferek tajemnic”,
 4. realizacja programu edukacji informatycznej w przedszkolu „cyfrowe przedszkole”,
 5. przygotowanie i rozbudzenie zainteresowania dalszą nauką języków obcych,
 6. wspieranie we wszystkich sferach rozwoju ( psychicznej, fizycznej, duchowej, moralnej, zdrowotnej) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka,
 7. integrowanie z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym,
 8. dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, udzielanie sobie wzajemnie wsparcia,
 9. uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci - jako zdolnych do niesienia pomocy i do traktowania innych dzieci jako partnerów,
 10. stosowanie aktywizujących metod pracy z dziećmi, aby wyrównać szanse edukacyjne wszystkich dzieci,
 11. indywidualizowanie pracy z dziećmi, aby wyrównywać szanse edukacyjne wszystkich dzieci.
 12. podtrzymywanie tradycji i kultury śląskiej,
 13. ujednolicenie procesu wychowawczo-dydaktycznego rodziców i nauczycieli,
 14. wprowadzenie w proces edukacyjny dialogu edukacyjnego i pozytywnej komunikacji z dzieckiem i rodzicem.

Wszystkie programy, plany pracy, procedury i regulaminy są dostępne do wglądu w kancelarii dyrektora Przedszkola w Bieńkowicach.